כיצד להתמנות כאפוטרופוס?

בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר

לפני שמתחילים

בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו האישיים, הרכושים או הרפואיים.

אדם לא יכול להתמנות לאפוטרופוס, ללא הליך משפטי וללא צו מינוי של בית המשפט לענייני משפחה.

הבקשה למינוי אפוטרופוס יכולה להיות מוגשת לבית המשפט על ידי בן המשפחה המעוניין להתמנות כאפוטרופוס או באמצעות עורך דין המיצגו. במידה ובן המשפחה מאושפז בבית החולים, ניתן להסתייע בעו"ס של בית החולים במילוי טופס הבקשה ובהגשתו לבית המשפט במקרים בהם יש צורך במינוי אפוטרופוס לעניינים רפואיים.

ניתן לבקש מינוי קבוע או זמני.

 

מסמכים נדרשים

יש למלא את טופס הבקשה והתצהיר המצורף.

יש לאמת את התצהיר בפני עו"ד או בעל סמכות בבית המשפט.

מומלץ לצרף לבקשה תעודות רפואיות ערוכות כדין המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של האדם  שמבוקש למנות לו אפוטרופוס.

יש להגיש הבקשה בשני עותקים.

 

במידה ואתם מגישים למזכירות בית משפט

ניתן למלא את הטופס בצירוף המסמכים הנדרשים, ולהגישו למזכירות בית המשפט לענייני משפחה.

את הבקשה יש להגיש בבית המשפט שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס.

פתיחת הליך זה כרוכה בתשלום אגרה.

גובה האגרה נקבע בתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), תשנ"ו- 1995.

סכום האגרה מתעדכן פעמים בשנה בחודשים יולי וינואר.

על המבקש לשלם אגרה באמצעות כרטיס אשראי במזכירות בית המשפט או במזומן בסניף הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק במזכירות בית המשפט.

 

תהליך הגשת הבקשה 

הגשת הבקשה למינוי

 • את הבקשה למינוי יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר, וכן היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.
 • יש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם עבורו מתבקש המינוי.
 • מוסלמים יעבירו את בקשתם לאחד מבתי הדין השרעיים. למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים- בתי הדין השרעיים.

הפרטים שיפורטו בבקשה

 • שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ושל בני המשפחה מדרגה ראשונה הידועים למגיש הבקשה.
 • הנימוקים לצורך למנות אפוטרופוס, תוך התייחסות לעניינים הספציפיים אותם מבקשים למסור לטיפול האפוטרופוס ומשך זמן המינוי המבוקש.
 • עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן להשיג את עמדתו, יש לנמק מדוע לא ניתן היה להשיג אותה.
 • פרטי בני המשפחה מדרגה ראשונה של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס, הידועים למגיש הבקשה, וציון עמדתם לבקשה, ככל שניתן לברר אותה במאמץ סביר.
 • אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, יפורטו בבקשה שמו ומענו של אותו אדם.

 

המסמכים שייכללו בבקשה

 • טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות כאפוטרופוס/ים. בטופס ניתן לבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.
 • אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, תצורף הסכמתו בכתב של אותו אדם להתמנות, תוך ציון מספר האנשים להם הוא משמש כאפוטרופוס, והם אינם קרובי משפחתו של אותו אדם.
 • תצהיר מאושר על-ידי עו"ד/מזכירות בית המשפט, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. יש לציין בתצהיר אם למיטב ידיעתו של מגיש הבקשה, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשךהנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון. יש להדביק על התצהיר בולי הכנסה בסך 48 ש"ח.
 • לאדם מעל גיל 18 – חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה המפרטת את מצבו של האדם עבורו מתבקש המינוי וכוללת התייחסות לשאלה האם הוא מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, וכן מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי (בית המשפט יכול לדרוש להגיש חוות דעת מרופא בעל מומחיות ספציפית, כגון: נוירולוג או פסיכיאטר, אולם בעת הגשת הבקשה ניתן להגיש תעודת רופא שחתומה על-ידי רופא משפחה).
 • ניתן לצרף חוות דעת של עובד סוציאלי.
 • בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם (הורים, אחים וילדים מעל גיל 18 ובני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש. יש להחתימם על כתבי ההסכמה בפני עו"ד/פקיד סעד/ מזכירות בימ"ש.
 • אם ישנם בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם מסכימים למינוי ו/או אינם מסכימים לחתום על כתב ההסכמה, יש לרשום את פרטיהם על גבי הטופס ולצרפם כמשיבים לבקשה (בנוסף לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, שהוא המשיב בבקשות למינוי).
 • במקרים דחופים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס בשל טיפול רפואי, נדרשות חוות דעת רפואיות נוספות (למידע נוסף).

אופן הגשת הבקשה ותשלומים

 • יש להגיש 2 עותקים של הבקשה לתיק בית המשפט (בבקשה שמוגשת לבית המשפט בת"א יש להגיש 3 עותקים). אם ישנם משיבים נוספים מלבד ב"כ היועמ"ש לממשלה (כאמור בסעיף הקודם), יש לצרף עותק נוסף לכל אחד מהם.
 • ניתן לקבל את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, בבתי המשפט לענייני משפחה.
 • פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך 482 ש"ח לבית המשפט (נכון לינואר 2019) ותשלום בסך 48 ש"ח על תצהיר בפני עורך דין של בית המשפט.
 • כדי לוודא מהו סכום האגרה העדכני ומה מספר העותקים שיש להגיש, מומלץ להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון: 077-2703333.

 

השימוש בטופס זה מיועד לכל המבקש למנות אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לטפל בענייניו האישיים, הרפואיים או הרכושיים.

לתשומת לב, אין באמור בטופס זה משום תחליף לייעוץ משפטי.
מובהר כי טופס זה עומד לרשות באי בתי המשפט כשירות לציבור וכי נוסח הטופס אינו מחייב.

 

 

כתבות אחרונות

bus

כמה עובדות חשובות לקראת וועדות זכאות ואפיון: 2024

וועדת זכאות ואפיון – קובעת את סוג המסגרת בה ילמד הילד: מסגרת חינוך מיוחד, כיתה לחינוך ...
3001- חוברת פעילויות מלחמה קו החם (1)_page-0001

פעילויות למשפחה, מתאים לימי שהייה בבית

חוברת-פעילויות-מלחמה-קו-החם
ליבלוב

לקראת החופש הגדול
נשימה עמוקה – ניהול אנרגיה בתעסוקה לילדים עם מש"ה ואוטיזם

    שירה שנקר, מרפאה בעיסוק   ניהול אנרגיה וניהול משאבים-  מושג זה לקוח מהתמודדות ...

חפש